• Arşiv
  • GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ TAPU İŞLEMLERİNE İLŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATI YAYINLANDI 12.04.2016

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ (GYF) TAPU İŞLEMLERİ (*)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Yatırım Fonlarının tapu işlemlerine ilişkin 22.03.2016  tarih 23294678-010.07.02/E.508210 sayılı talimatı yayınlanmıştır.

Bu talimata göre;

Sermaye Piyasası Kurulundan faaliyet izni alarak taşınmaza yönelik işlemlere başlayacakları öngörülen gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) tapu siciline tescil işlemleri dışında tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Kurulca onaylanan fon içtüzüğünün ticaret siciline tescili ile birlikte fon kurulmaktadır.

Tapu işlemlerinde fon adına işlem yapacak temsilciler

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından verilen ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasına ilişkin yazının tapu müdürlüğüne sunulması halinde fonu  temsil etme yetkisi bulunan kişilerce tapuda işlem yapılabilecektir.

GYF' lerin gerçekleştirdikleri tapu işlemlerinde; 

a) Kurucu portföy yönetim şirketi ve portföy saklayıcısı şirketi temsilcilerinin sunulan yetki belgelerinden yönetim kurulu üyesi olduklarının tespiti ile imza sirküleri kontrol edilmesi,

b) Yönetim kurulu üyesi olmayan temsilcilerin bulunması halinde ise söz konusu işlemleri yapabilmek için yönetim kurulunun yetkilendirme kararı ve imza sirküleri uyarınca en az ikinci derece imza yetkisine sahip kişiler olup olmadıklarının da kontrol edilmesi,

Gerekmektedir.

Vekaletname ile temsilde de bu hususlar ayrıca tapu müdürlüğünce değerlendirilecektir.

GYF tapu işlemlerinde yapılan işlemin mevzuata uygunluğu yönünde temsilcilerin beyanını alınması

GYF taşınmazlarının ipotek işlemlerinde, TAKBİS'te otomatik olarak resmi senede beyan metni eklenmesine kadar, işlemi gerçekleştiren görevli tarafından "63632 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan hükümlere uygun olarak " ilişkin beyanın resmi senet metnine manuel olarak işlemlerin gerçekleştirildiğine eklenmesi, gerekmektedir.

GYF adına kayıtlı taşınmaz ve haklara tedbir Haciz ,iflas şerhi konulamamaktadır
 
GYF adına kayıtlı bulunan taşınmazlara/haklara yönelik haciz, kamu haczi, tedbir ve iflas taleplerinin mevzuat gereğince  tapu müdürlüğünce reddedilmesi gerekmektedir.

GYF Tarafından yapılacak şahsi haklara ilişkin sözleşmelerin tapu siciline şerhi gerekmektedir

Fon lehine sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım haklarının, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı sözleşmeleri gibi fon lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye ilerleme haklarının tapu siciline şerhi zorunlu olduğundan söz konusu sözleşmelerin  tapu siciline şerhi gerekmektedir.

İşlemlerim mali yönü

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının tapu müdürlüklerindeki alım, satım ve diğer işlemleri için herhangi bir tapu harcı istisnası bulunmamaktadır. Bu nedenle  GYF işlemlerin tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye bedeli tapu müdürlüklerince tahsil edilecektir. 

------------------------

(*)  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren, 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-52.3 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ)