• Arşiv
  • TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN 69 UNCU MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI (69/5) DANIŞTAY 10.DAİRESİNCE İPTAL EDİLDİ

Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davalarda, Danıştay Onuncu Dairesinin 18/3/2016 tarihli ve 2016/1511,1512,1513,1514,1515 sayılı Kararları ile düzenleme iptal edilmiştir . Söz konusu iptal kararı Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası yargı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle; taşınmaz maliklerinin bu hüküm kapsamındaki terkin taleplerinin kabul edilmemesi; haciz terkinine ilişkin taleplerde 2004 sayılı İ.İ.K. md. 110 uyarınca ilgili icra müdürlüğünden haczin yenilenip yenilenmediğinin soru konusu edilerek alınan cevaba göre işlem yapılması gerektiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 18.07.2016 Tarih  23294678-010.07.02-E.1538483 sayılı Talimat ile Tapu Sicil Müdürlüklerine duyurulmuştur.