• Arşiv
  • TACİRLER ARASI İPOTEK İŞLEMLERİNDE HARÇ MUAFİYETİ UYGULAMASI

 TACİRLER ARASI İPOTEK İŞLEMLERİNDE HARÇ MUAFİYETİ UYGULAMASI

04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu IV sayılı tarifesinin "Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 7 numaralı fıkrasına "(Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)" hükmü eklenmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 13.10.2016 Tarih :23294678-010.07.02-E.2180473 sayılı genel yazı ile uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

A) İPOTEK İŞLEM TARAFLARI AÇISINDAN UYGULAMA

Gerçek kişi tacirlerin ipotek işlemlerinde

Ticaret sicil müdürlüğünden alınan ve tacir olduğunu (kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme işletildiğini) gösteren yazı veya belge (ticaret sicil tasdiknamesi veya ticaret odası faaliyet belgesi) ibraz edilmesi halinde tapu harcından indirim yapılması gerekmektedir.

Tüzel kişilerin ipotek işlemleri

a) Tüm ticaret şirketleri tacir (adına ticari işletme işletilen) sayıldığından ticaret şirketlerinin (anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif) ipotek işlemlerinde indirim uygulanacaktır.

b) Amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlarının ipotek işlemlerinde tapu harcında indirim uygulanması gerekmektedir.

B) İŞLEM AÇISINDAN UYGULAMA

a) Tacirler arası ipotek işlemlerinin tapu harcından yüzde elli oranında kısmen muaf olması için ipotek işleminde her iki tarafında tacir olması gerekmektedir.

b) 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (IV) sayılı Tarifenin "Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 7 numaralı fıkrası kapsamında kalan ;

* İpotek tesisi,

* İpoteğe dahil gayrimenkullerin birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat
ilavesi ,

* Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişiklikleri ,

İşlemlerden (indirimin)muafiyetin uygulanması gerekmektedir.

c) Muafiyet uygulanabilmesi için, tapuda işlem esnasında tarafların tacir olduğunun ticaret sicil kaydının yanında ipotek tesisinin ticari bir işlemden kaynaklandığının da fatura, sözleşme, irsaliye, senet ve benzeri belgelerle belirlenmesi gerekmektedir.

ç) Lehine ipotek tesis edilenin tacir olması ve işlemin tacirin ticari faaliyetine ilişkin olması kaydıyla, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde tacir lehine ipotek tesis işlemlerinde de indirimli harç oranı uygulanması gerekmektedir.

d) Gerçek kişi tacirlerin tapu müdürlüklerinde yapacakları işlemlerde tereddüte düşülmesi halinde ,’’ ticaret sicil müdürlüğünden alınan ve tacir olduğunu (kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme işletildiğini) gösteren yazı veya belge yanında ,ilgili ticaret sicil müdürlüğü ile yazışma yapılarak alınacak cevaba göre işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.