• Arşiv
  • 2017 YILINDA TAPU İŞLEMLEİRİNDE ALINACAK HARÇ VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ BELLİ OLDU

2017 YILI HARÇ/VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ

TAPU HARÇLARI

27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 78 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile 2016 yılında uygulanan maktu(sabit) harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 1.1.2017 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

Nispi (oransal) tapu harç bir değişiklik yapılmamıştır. Nispi oranlı olarak tapu harcı tahsil edilen taşınmaz devirleri (Satış, bağış,trampa v.b) ile hak tesislerinde (ipotek,irtifak, şerh v.b) tahsil edilecek tapu harçlarında bir artış söz konusu değildir.

Buna göre; maktu (sabit) harç alınacak tapu işlemlerinde 2017 yılı maktu(sabit) harç miktarları aşağıda gösterilmiştir.

13.a) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm ve sair tesis için) 203,20 TL sabit

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)  101,50 TL sabit

c) ((Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.)a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihin de (her bir işlem için) 101,50 TL Sabit

14. Tapu Harcı mevzuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkinin de 21,70 TL sabit

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 45,15 TL sabit

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 8,20 TLsabit

Kadastro tespitin de ödenecek harç miktarı her parsel için( 17,80 TL) TL den aşağı olamaz.

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (17,80 TL)  

DAMGA VERGİSİ

27.12.2016 tarih 29931 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 61 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

Dama vergisi tahsil edilecek tapu işlemlerinde (İpotek, kira v.b) nispi olarak tahsil edilecek damga vergisi oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 48 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile Veraset ve İntikal Vergisi İstisna tutarları yeniden değerleme oranında( %3,83) artırılmıştır. Veraset ve İntikal Vergisi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL Olarak tespit edilmiştir.

EMLAK VERGİSİ

27.12.2016 tarih 29931 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 70 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir.