• Arşiv
  • e-tapu.com bilgilendirmeleri 2017

TARİH        : 10.3.2017
NO           : 2017/2
HAZIRLAYAN   : Metin YEŞİL (Tapu ve mülkiyet uzmanı)
KONU         : Taşınmaz tasarrufunu yasaklayan şerhler

Tapu Sicili Tüzüğünün 49.maddesinde düzenlemesi yapılan ’’tasarrufu yasaklayan şerhlerin’’ varlığı halinde taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu şerhlerin hukuki sonucunun kabulü halinde dahi işlem yapılamayacaktır. İşlem yapılabilmesi için şerhin terkini veya ilgilisinin muvafakati gerekmektedir. Ancak, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6.maddesi gereğince, kentsel dönüşüm kapsamında tevhit, ifraz, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına söz konusu şerhler engel teşkil etmeyecek, işlemlerde ilgilisinden muvafakat aranmayacaktır. Tapu sicilinde taşınmaz tasarrufunu yasaklayan bazı şerhler şunlardır;

İhtiyati Tedbir: İhtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine hak tesisi mümkün bulunmamaktadır. Tedbir ve İhtiyati tedbir kararı tapu siciline şerh verildikten sonra tedbir kararı kaldırılmadıkça tapu müdürlüğünce taşınmaz üzerinde üçüncü şahıs lehine hak doğurucu hiç bir işlem yapılmayacaktır. Devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler (cins tashihi v.b) ilgili mahkemenin muvafakati ile yapabilecektir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 397/2. maddesi gereğince, ilgili mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kalkmış veya kaldırılmış olduğuna ilişkin yazısı üzerine tedbir şerhi terkin edilecektir.

İflas İlanı: İflasa tâbi kişilerin ticaret mahkemesince tasfiyesine karar verilmesi halinde tapu siciline şerh verilmektedir. Şerhle birlikte taşınmazın malik tarafından tasarrufu mümkün değildir. İflas şerhi, ilgili ticaret mahkemesi veya iflas memurluğunun talebi üzerine tapu sicilinden terkin edilecektir.

Konkordato: Ticaret mahkemesinin talebi üzerine, tapu siciline şerh verilebilmektedir. Konkordato şerhi verilen taşınmazların malikince tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Konkordato şerhi verilen taşınmazların üzerine haciz ve icra işlemleri talep edildiğinde ilgili mahkemeye konu intikal ettirilerek alınacak yanıta göre işlemler yapılacaktır. Şerhin kaldırılması yine aynı mahkemenin yazısına dayalı olarak yapılacaktır.

Kamu Haczi Şerhi: Kamu idarelerinin alacaklarının tahsili için taşınmaz kaydına haciz şerhi verilmesidir. Kamu alacaklarının tahsili 6183 Sayılı Kanunla özel olarak düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre; kamu alacakları şunlardır;

a) Devlete ait alacaklar (maliye idaresince takip ve tahsil edilmektedir)
b) Belediye alacakları
c) Özel idare alacakları
ç) Özel kanunlarda 6183 Sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edileceği düzenlenen kamu idarelerine ait alacaklar.

6183 Sayılı Amme alacağının Tahsili Hakkında Kanunun 73. maddesi gereğince kamu haczi konulan taşınmazlarda haciz terkin edilmedikçe veya idarenin izni olmadıkça taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Yasanın, taşınmaz tasarrufunu yasaklamış olması nedeniyle taşınmazın tasarrufu kapsamındaki devir ve ayni hak tesisi talepleri tapu müdürlüğünce yerine getirilemeyecektir. (satış, ipotek, irtifak v.b). Alacaklı idarenin izin vermesi halinde taşınmaz tasarruf edilebilecektir.

İcra İflas Kanunu 131. Maddesi Şerhi : Taşınmazın ihale edilmesi halinde alıcının ihale bedelini yatırmasına kadar geçecek sürede taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. İcra dairesinin bildirişi üzerine bu yönde tapu siciline şerh verilerek, taşınmazın tasarrufu önlenecektir.

İcra İflas Kanunu 44. Maddesi Şerhi: Ticareti terk eden bir tacirle ilgili olarak iki ay süre ile taşınmaz tasarruf hakkının tehdit edildiğine dair şerh, ticaret müdürlüğünün talebi üzerine tapu siciline verilebilmektedir. Söz konusu şerhten sonra malikin taşınmazını belirtilen süreye bağlı olarak tasarruf olanağı bulunmamaktadır.

Aile Konutu. : Tapu siciline aile konutu olarak şerhi verilmiş taşınmazların tasarrufu (satış,ipotek v.b) diğer eşin iznine tabidir.

Eşlerden Birinin Taşınmaz Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması: Mahkemece tapu siciline bu hususta şerh verilmesi halinde , tasarruf yetkisi kısıtlanan malik eşin diğer eşin izni olmaksızın taşınmazı tasarrufu mümkün bulunmamaktadır.

Aile Yurdu: Aile yurdu kurulması halinde bu husustaki mahkeme kararının tapu siciline şerhinden sonra , malikin taşınmazı tasarrufu mümkün bulunmamaktadır.


* * *

TARİH        : 3.2.2017
NO           : 2017/1
HAZIRLAYAN   : Metin YEŞİL (Tapu ve mülkiyet uzmanı)
KONU         : Tapu İşlemlerinde İzlenecek Yol


TAPU İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL

İş sahiplerinin akitli ve akitsiz işlemleri için tapu müdürlüklerine yaptıkları başvurular Takbis (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) ortamında alınmaktadır.İşlemlerle ilgili olarak ilgilinin cep telefonuna ;

a) Başvurunun alındığı,

b) İşlemle ilgili eksik belge ve bilgi varsa buna ilişkin bilgilendirme

c) İşlem tamamlanmışsa tahakkuk eden harç/vergi/döner sermaye belirtilerek ,imza için randevu
verilmesi (mesajda başvuru numarası ve e-tahsilat numarası belirtilmektedir)

Şeklinde tapu müdürlüğünce çeşitli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Tahakkuk eden harç/vergi/döner sermaye mesajda belirtilen banka gişelerine elden ,ATM veya internet üzerinden yatırılabilmektedir. Tahakkuk eden harç /vergi/döner sermaye ayrıca www. turkiye. gov.tr > e-Hizmetler > Tapu kadastro harç,döner sermaye ödeme bölümünden , e-tahsilat numarası girilmesi suretiyle de öğrenilebilmektedir.
Açıklamalar

a) İlgilisinin gerekli belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne ön başvuruda bulun-
ması
b) Belge ve bilgilerin tamam olması, tapu sicilinde engel bir durumun olmaması halinde (tedbir, kamu haczi, kısıtlama v.b) işlemin işlem servisine havale edilerek, harç, vergi, döner sermaye bedelinin tahakkuk ve tahsil ettirilmesi. İşlemin hazırlanması
c) Hazırlanan işlemin müdür veya yetkili müdür yardımcısı tarafından kontrolü
d) Akitsiz işlemlerde tescil ve terkin istem belgesi ,akitli işlemlerde resmi senet ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzaların alınması
e) İşlemin yevmiye defterine hemen kaydının yapılarak numara alınması
f) Düzenlenen belgelerin (tapu senedi, ipotek belgesi vb.) tasdik edilerek ilgiliye verilmesi.
g) İşlemin tapu siciline tescil edilmesi/takbis kaydının güncellenmesi
h) Tescil ve güncelleme kaydının kontrolü
ı) İşlemle ilgili tebligat gerekiyorsa tebligatların yapılması
i) İşlem belgelerinin arşivlenmesi