• Arşiv
  • 23.022017 TARİH 6824 SAYILI YASA İLE TAPU SİCİLİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI

TARİH : 13.03.2017

KONU : 23.2.2017 tarih 6824 Sayılı Yasa ile yapılan tapu sicili uygulamaları ile ilgili düzenlemeler


BİLGİLENDİRME

8.Mart 2017 Tarih 30001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.2.2017 tarih 6824 Sayılı Yasa ile tapu sicili uygulamaları ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

a) Yasanın 5.maddesi ile; 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince tapu siciline şerh edilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin (kat karşılığı veya hasılat paylaşım sözleşmeleri) damga vergisi oranı binde 9,48 olarak belirlenmiştir.

b) Yasanın 6.maddesi ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen fıkra ile “Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.” Düzenlemesi yapılmıştır.

Açıklama: 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4.sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi ‘’ Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,binde 20 tapu harcı tahsil edilmektedir.