• Arşiv
  • HİSSELİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 12.09.2017 YENİ


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Tarih : 08.09.2017
Sayı : 23294678-01 0.07.02-E.186S964
Konu : 1997/12 sayılı Genelge (Hisseli Satışlar)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.10.1997 tarihli ve 1997/12 sayılı Genelge.

İdaremizin 1997/12 sayılı Genelgesi gereğince; imar planları (nazım imar planı, uygulama imar planı) kapsamında kalan taşınmaz malların hisselendirilerek devrine ilişkin taleplerin, valilik(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) veya belediyeden alınacak görüş doğrultusunda karşılanması gerekmektedir.

1997/12 sayılı Genelge uyarınca, hisseli satış taleplerinin karşılanıp karşı karşılanmayacağı hususlarında ilgili idarelere sorulan sorulara verilen cevabi yazılarda; "sakınca vardır/yoktur" Hususlarına yer verilmediği veya "hisseli satış yapılıp yapılamayacağı hususu tapu müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundadır/takdirindedir" şeklinde cevaplar verildiği gözlenilmektedir. Hisseli satışları konu alan 1997/ 12 sayılı Genelgemizde, hisselendirilmek suretiyle yapılması istenen satış taleplerinin; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallarda ilgili belediyeye; belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki taşınmaz mallarda ilgili valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) intikal ettirilerek,

1) Hisseli satışa (veya satış vaadi sözleşmesinin şerhine) konu taşınmaz malın, imar planı (nazım imar planı, uygulama imar planı) kapsamında kalıp kalmadığı,
2) Satışa konu taşınmaz imar planı kapsamında kalmakta ise planında hangi amaca tahsis edildiği,
3) Taşınmaz üzerinde yapı var ise, bu yapının 2981/3290 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığı,
4) Talep edilen hisseli satış işleminin yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı,

Hususlarının soru konusu edilmesi,

İlgili kamu idaresince, hisseli satışa konu parselin imar planı kapsamında kaldığı ve plandaki tahsis (özgülenme) amacının belirtilerek, taşınmazın hisselendirilerek satılmasında sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmaması (konuya ilişkin takdirin İdaremize bırakılması) veya hisseli satış işleminde sakınca olduğunun açık biçimde bildirilmemesi durumunda, planlı alanları (nazım imar planı, uygulama imar planı) kapsayan satış taleplerinin (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki kısıtlamalar ayrıca değerlendirilmek şartıyla) karşılanması; ilgili kamu idaresince hisseli satış için izin verilmemesi (sakınca olduğunun bildirilmesi) durumunda ise satış taleplerinin karşılanmaması gerekmektedir.
Bilgi ve gereği ilc konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm tapu müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.


e-imzalıdır
Gökhan KANAL
Genel Müdür V.