• Arşiv
  • TAPU İŞLEMLERİNİN MALİ YÖNÜNDE 2018 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


TARİH       : 2.1.2018
NO          : 2018/1
HAZIRLAYAN  : Metin YEŞİL (Tapu ve mülkiyet uzmanı)
KONU        : 2018 yılı harç,vergi,döner sermaye değişiklikleri


2018 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNİN MALİ YÖNÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TAPU HARCI

29.12.2017 Tarih 30285 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan 80 Sayılı Harçlar Kanunu Genel Teblğ ile Maktu (sabit) Tapu harçlari 2018 yılında uygulanmak üzere Yeniden Değerleme Oranı olan %14,47 oranında artırılmıştır.

2018 yılı için nispi(oransal) tapu harçlarında değişiklik yapılmamıştır.

4 Sayılı Harçlar Kanunun 4 Sayılı Tarifesinin 13/a , 13/c , 14, 16,17.maddelerinde düzenlenen sabit tapu harçlarının yeni miktarları aşağıda gösterilmiştir.

13.a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 232,60 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür. 116,10 TL
13.c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 116,10 TL

14. Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkinin den 24,80 TL

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 51,60 TL

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 9,30 TL

DAMGA VERGİSİ

29.12.2017 Tarih 30285 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan 62 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Teblğ ile Maktu (sabit) Damga Vergisi 2018 yılında uygulanmak üzere Yeniden Değerleme Oranı olan %14,47 oranında artırılmıştır.

2018 yılı için nispi(oransal) Damga Vergisinde değişiklik yapılmamıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

DÖNER SERMAYE HİZMET BEDELİ

2018 Yılı döner sermaye hizmet bedeli : :103,50 TL İlave hizmet bedeli : 14,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tapu müdürlükleinde yapılan işlemler için döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

Döner sermaye bedeli hesaplama

Döner sermaye ücreti işlem yapılan müdürlüğe göre değişiklik göstermektedir.Ödenecek döner sermaye ücretini hesaplamak için ; Döner Sermaye Ücreti ile Yöresel Katsayının çarpılması

gerekmektedir. Döner Sermaye ücreti sabittir. 2018 yılı için 103,50 TL olarak belirlenmiştir.Yöresel
katsayılar değişkendir.Yöresel Katsayıyı bulmak için Yöresel Katsayılar cetvelinden (X) işlem yapılan tapu müdürlüğünün bulunduğu ilçenin Yöresel Katsayısını bulmak gerekmektedir.

Örnek

İstanbul Şişli'de bulunan taşınmazın satış işlemi için

İstanbul Şişli İlçesinin Yöresel Katsayısı 2.50 (X)

Döner sermaye ücreti 2018 yılı için = 103,50 TL

Ödenecek döner sermaye bedeli : 2.50X 103,50 TL =258,75 TL


(X) : Yöresel Katsayılar www.e-tapu.com sitemizde ana sayfa ‘’ek bilgiler’’ bölümünde yer almaktadır