Tarih: 25/04/2016
       Konu: 2/B Alanlarında Kadastro Çalışmaları                                              GENELGE 2016/01

 


İlgi:  a) 23.05.2012 tarihli ve 2012/5 nolu genelge
b) 19.11.2014 tarihli ve 76617 sayılı genel duyuru
c) 09.11.2010 tarihli ve 2010/22 nolu genelge
d) 03.05.2013 tarihli ve 4104 sayılı genel duyuru
e) 12.08.2015 tarihli ve 2015/6 nolu genelge
f) Maliye Bakanlığının (Milli Emlak Genci Müdürlüğü) 12.02.2016 tarihli ve 4156 sayılı yazısı

Bilindiği gibi. 2/B alanlarında 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi kapsamında yapılması gereken kadastro ve güncelleme çalışmalarına yönelik uygulama, ilgi (a) genelge ve ilgi (d) duyuru ile açıklanmış ve 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, 05.06.1986 tarihli ve 3303 sayılı "Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun" Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere fıkraların eklenmesi üzerine, bu kapsamda yapılması gereken uygulama da, ilgi (e) genelge ile duyurulmuş idi.

Konu hakkında mahallinden intikal ettirilen tereddütler nedeniyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

3303 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi ile "Bu Kanun kapsamında kalan ve bu maddeyi ihdas eden 11/11/1999 tarihli ve 4479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 14/11/1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler; 14/11/1999 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve aynı tarih itibarıyla varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle fiili durumlarına uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilmek suretiyle kadastroları yapılarak tapuda Hazine adına tescil edilir ve kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılır.

Tapu kütüğünün beyan/ar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da" akdi halefleri, bu madde kapsamında hak sahibi sayılır. ", Bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.

Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallar ile tescil harici yerler, daha öncesinde tapuda Hazine adına tescil edilmiş olup olmadığına veya tescil harici bırakılıp bırakılmadığına bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de edilebilir. Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallar ile tescil harici yerlerin kadastro çalışmaları ile diğer iş ve işlemler 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Hükümleri getirilmiştir.

Ayrıca maddede "İfraz işlemleri; Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak yapılacak haritalara göre yapılır ve ifraz masrafları hak sahiplerince karşılanır:

Bu Kanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uygulanmaz:

Bu maddeye göre tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallardan hak sahiplerine devrinde sakınca bulunmayanlar, ..... 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen miktarları aşmamak kaydıyla ... devredilir.",

2 nci maddesinde "Tescil ilamlarında ve kadastro tespitlerinde arzın altında bulunan madenlerin Devlete ait olduğu belirtilir.”,

3 üncü maddesinde "Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri; madenler üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler, işletme ve arama hakları yoktur, maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler. Madenleri işleten kurum veya tahsis sahiplerinin arama ve işletme hakları aynen devam eder, iş ve emniyet sahaları ile bu sahaların uzantısı içinde mevcut her türlü yeraltı ve yerüstü tesisleri aynen muhafaza edilir. Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri, mülkiyet hakkına dayanarak bu konularda bir hak ve tazminat iddiasında bulunamazlar. Bu  hususlar tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilir.”,

Ek 2 nci maddesinde de "Aşağıdaki belirtilen taşınmaz malların devri yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:

a) Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz mallar,
b) İmar planları ile kamu hizmetine ayrılan yerler,
c) Herhangi bir yolla Hazine mülkiyetinden çıkmış olan yerler,
d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre birinci derecede askeri yasak bölge kapsamına giren yerler,
e) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan taşınmaz mallar,
f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre kültür varlıkları ve bunlara ait koruma alanları ile tabiat varlıklarının bulundukları yerler,
g) 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca içme ve kullanma sularının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanları,
h) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan yerler,
i) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen yerler,
k) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) ve (C) bentlerinde belirtilen yerler,
i) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerler,
m) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlar ile 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca Orman Bakanlığı emrine geçen taşınmaz mallar,
n) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilmesi veya tahsis edilmesi gereken yerler hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, 3402 sayılı Kanunun Ek-4 üncü maddesinde "Bu maddeye göre yapılacak kadastro sırasında orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibince zemine aplike edilir. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Bu çalışmalara kadastro kontrol mühendisi de iştirak ettirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekip görevlileri ile kontrol mühendisi tarafından birlikte imzalanır.

Düzeltme işlemleri, orman mevzuatı ile tapu ve kadastro mevzuatına göre yapılmış ve bu Kanuna göre yapılacak askı ilanı ile de ilan ve tebliğ edilmiş sayılır.

.... Bu işlemler sırasında, orman ve kadastro haritalarında tespit edilen fenni hatalar, yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir."

Kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin içerisinde özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığı kadastro  müdürlüğünce ilgili kurum ve kuruluşlarına yazı ile sorulur. İlgili idarelerce 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verilir. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde, söz konusu alanların bulunmadığı yönünde cevap verilmiş sayılır. Bu bilgilere veya ilgili idarelerce zeminde gösterilen sınırlara göre bu yerler içindeki bu alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilir ve beyanlar hanesinde belirtilir." hükümleri yer almaktadır.

17.01. 1326 tarih (1910 yılı) ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye (Başbakanlık Tezkeresi) ile sınırları belirlenip 1958 yılında genişletilen ve Havza-i Fahmiyc olarak bilinen Taşkömürü Havzasındaki, tapu kütüğünde Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tespit dışı bırakılmış olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde 3303 sayılı Kanunun Ek-l inci maddesi kapsamında yapılacak kadastro ve güncelleme çalışmalarında izlenmesi gereken yöntem aşağıda açıklanmıştır.

A) Kadastro Çalışmalarında izlenecek Yöntem:

1) Genel Hususlar

1.1- Kadastro Müdürlüğünce, mahalli maliye idaresine sorulmak suretiyle Havza-i Fahmiye olarak bilinen Taşkömürü Havzası sınırları içerisinde bulunan ve tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tespit dışı bırakılmış olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler belirlenir.

1.2- Belirlenen bu yerlerden, tapu kütüğünde Hazine adına tescilli olup tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde kullanıcı ve/veya muhdesat belirtmesi bulunan parseller ayrıca tespit edilir. Öte yandan.
tespit dışı bırakılmış olan yerlerden orman olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılmış ve orman kadastrosu yapılmamış olan yerler de belirlenir.

1 .3- Kadastro müdürü tarafından; Havza-i Fahmiye olarak bilinen Taşkömürü havzasındaki tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan, yukarıdaki 1.2 maddede belirtilen yerlerin dışındaki yerlerde, 4479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 14 /11/1999 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit etmek ve aynı tarih itibarıyla varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığının kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek ve fiili durumlarına uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilmek suretiyle kadastrosu yapılacak alanlar yıllık çalışma programına alınır.

1. 4- 3303 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesinde "Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile tescil harici yerlerin kadastro çalışmaları ile diğer iş ve işlemleri, 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür." hükmü yer aldığından; ilgili kurum ve kuruluşlara yazılacak birer yazı ile kadastrosu yapılacak yerlerin içerisinde özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanların bulunup bulunmadığı sorulur. Varsa, bu yerlerin sınırlarını gösteren bilgi ve belgeler ile uygulama kabiliyeti bulunan haritasının gönderilmesi veya zeminde sınırlarının gösterilmesi istenir. Yazıda, 15 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda, 3402 sayılı Kadastro Kanununa Ek 4 üncü maddesi gereğince, özel kanunlarına göre değerlendirilecek alan bulunmadığının kabul edilmiş sayılacağı belirtilir.
Bu kapsamında kadastroya tabi tutulacak alanlarda, özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanların bulunması ve ilgili idare temsilcilerince zeminde sınırlarının gösterilmesi halinde,
zeminde sınırlarını gösteren ilgili kurum temsilcilerinin kadastro tutanağının "beyanda bulunan ilgililer" bölümüne imzalarının alınması sağlanır.

1.5- Kadastro çalışmaları sırasında. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmayacaktır. Ancak, kadastro çalışmalarına başlanılmadan en az üç gün önce,
kullanıcılarının ve muhdesat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve çalışmalar sırasında hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla kadastro müdürlüğünce muhtarlıklarda ve varsa ilgili belediyede duyuru yapılması sağlanır. Duyuru yapıldığına ilişkin muhtarlıkça ve belediyece düzenlenecek belge dosyasında saklanır.

1.6- 3303 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesinde "Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile tescil harici yerlerin kadastro çalışmaları ile diğer iş ve işlemleri. 3402 sayılı Kanunun ek -4 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.” hükmü yer aldığından; bu kapsamda kadastrosu yapılacak yerlere bitişik orman ve 2/B parselleri varsa, bu parsellerin sınır nokta ve hatlarının, orman kadastro tutanakları esas alınıp kadastro paftalarıyla da irtibatlandırılarak mevzuat hükümlerince aplikasyonunun yapılması ve fenni hataların giderilmesi için, 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan kadastro ekibine,  kadastro kontrol mühendisi ile orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi iştirak ettirilmek suretiyle ekip oluşturulur.

1. 7- Orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatlarında ve bu sınır nokta ve hatlarıyla ilintili kadastro parsellerinde düzeltmeyi gerektiren pafta ve zemin
uyumsuzluğunun tespiti halinde, bu uyumsuzluk, söz konusu ekip tarafından teknik mevzuatına uygun hale getirilir. Ekipçe, hangi sınır nokta ve hatları ile hangi kadastro parsellerinde ne gibi bir
uyumsuzluk bulunduğu ve ne şekilde giderildiği hususlarını içeren detaylı bir teknik rapor düzenlenerek imza altına alınır.

1.8- Düzeltme işlemleri, yapılacak kadastro çalışmaları ile birlikte askı ilanına alınır.

1.9- Kadastro parsellerinde düzeltmeyi gerektiren bir hata bulunması durumunda, ilgili parsellerin beyanlar hanesine "3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi kapsamında düzeltme yapılacaktır.
şeklinde belirtme yapılması sağlanır. Düzeltme işlemi askı ilanı sonucu kesinleştiğinde, bu parsellerin tapu kütüğünde gerekli düzeltmenin yapılması için, eski ve yeni yüzölçümlerini gösteren listesi ve düzenlenen teknik rapor açıklayıcı bir yazı ekinde tapu müdürlüğüne gönderilir. Tescil sırasında, daha önce, düzeltme yapılacağı hususunda konulmuş olan belirtme aynı yevmiye ile terkin edilir. Paftasında da gerekli düzeltme yapılır.

1.10- Kadastrosu yapılacak yerler bitişik, orman ve 2/B parselleri ile ilintili olmayan kadastro parsellerindeki fenni hatalar ise, öncelikle bu hatalar 3402 sayılı Kanunun 22-a, Ek- 1 veya 41 inci maddesi hükümlerince giderilir.

1.11- Kadastroya tabi tutulacak alanda, daha önce imar uygulamasına tabi tutulmuş ve tapuya tescili yapılmış parsellerin dış sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan imar parseli bütünlüğü bozulmaksızın kullanıcı/muhdesat belirlemesi kadastro suretiyle yapılır.

1.12- Kadastrosu yapılacak yerlerde: kim veya kimler tarafından kullanıldığı ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğunun yanı sıra, bu parsellerin el değiştirmelerinin ilk kullanıcısından itibaren ne suretle ve hangi tarihlerde yapıldığı ile /4/11/1999 tarihindeki son kullanıcısının hangi tarihten beri kullandığı. üzerindeki muhdesatın cinsinin ne olduğu ve hangi tarihte ihdas edildiği hususlarının 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen miktarları (sulu 40 dönüm/kuru 100 dönüm) aşmamak kaydıyla tespit edilerek, kadastro tutanağının edinme sebebinde mutlaka etraflıca açıklanması (herhangi bir tereddüte meydan verilmeyecek şekilde net ve açık olarak yazılması), kullanıma/muhdesata yönelik olarak kadastro tutanağının beyanlar hanesinde, "/4/11/1999 tarihinde…….. kızı/oğlu....... nın kullanımındadır.” şeklinde yazılacaktır.

14/11/1999 tarihinden sonraki kullanıcı ve muhdesatlar ise kadastro tutanağının edinme sebebinde açıklanmakla yetinilecek ve tutanağın beyanlar hanesine yazılmayacaktır.

Kadastrosu yapılacak parsellerden;

Daha evvel yapılan tapulama/kadastro çalışmaları sırasında zilyedi/kullanıcısı/muhdesatı belirlenmemiş ve bu genelge kapsamda zilyedi/kullanıcısı/muhdesatı belirlenmek üzere kadastroya tabi tutulacak parsellerden ise,  önceki kadastro tutanağındaki/tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki, 3303 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki hususlarla birlikte varsa diğer belirtmelerin,düzenlenecek  kadastro tutanaklarının beyanlar hanesine aktarılması ve askı ilan sonucu kesinleştiğinde kadastro tutanaklarının beyanlar hanesindeki tüm belirtmelerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aktarılması,
Tespit dışı alanda olup ta yine bu genelge kapsamında zilyedi/kullanıcısı/muhdesatı belirlenmek üzere kadastroya tabi tutulacak parsellerden ise, 3303 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki hususların, düzenlenecek kadastro tutanaklarının beyanlar hanesine yazılması, askı ilan sonucu kesinleştiğinde kadastro tutanaklarının beyanlar hanesindeki tüm belirtmelerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aktarılması, Kadastro sonuç bilgilerinin, çalışmaların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kadastro Müdürlüğünce maliye idaresine (illerde Defterdarlığa, ilçelerde ise Malmüdürlüğüne)
gönderilmesi, maliye idaresine yazılan yazının bir örneğinin Tapu Müdürlüğüne devredilecek devir evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

1.13- Kadastrosu yapılacak yerlerde, fiili durumlarına uygun olarak yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerinin hükümleri uygulanmayacaktır.

1.14- Muhdesat niteliği taşımayan kamu hizmetine tahsis edilen yapı ve tesisler (kadastrosu yapılacak alanlar sahaları içinde okul, ibadet yeri "cami" gibi kamu hizmetine ayrılmış yerler) kadastro tutanağının vasfı sütununda gösterilir. Muhdesat niteliğini taşıyanlar ise muhdesatın sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi kadastro tutanağında açıklanmak suretiyle 14/11/1999 tarihindeki muhdesatın sahibi ve kullanıcı isimleri tutanağın beyanlar hanesinde gösterilir ve muhdesat dışındaki vasfı ile Maliye Hazinesi adına tespiti yapılır. Aynı parsel üzerinde birden fazla muhdesat niteliğinde bina bulunması durumunda, yatay muhdesatlarda harf verilmek suretiyle, dikey muhdesatlarda ise bağımsız bölüm numarası yazılmak suretiyle muhdesat sahipleri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir.

1. 1 5- Bu yerlerin Hazine adına tespit ve tescili gerektiğinden, bu çalışmalar sırasında zilyetlik  yoluyla kullanıcıları ve muhdesat sahipleri adına tespit yapılmaz.

1.16- Çalışmalar sonuçlandığında, askı ilan cetveli düzenlenerek 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca 30 gün süre ile ilan edilir. Hazine adına tespit edilen parseller kadastro yönüyle;
düzeltmeden etkilenen varsa orman, 2/B ve kadastro parselleri ise düzeltme yönüyle ilana alınır. Bu husus askı cetvellerinde belirtilir. Düzeltme yönüyle askı ilanına alınan parseller için kadastro
tutanağı düzenlenmez.

1.17- Tescil aşamasında, düzeltme yönüyle ilana alınan parsellerin tescilli olduğu tapu kütük sayfalarında, tapu müdürlüğünce kadastro müdürlüğünden gelecek listeye göre gerekli düzeltmeler
ve tescil yapılır.

1.18- Bu şekilde yapılan düzeltme işlemleri, orman mevzuatı ile tapu ve kadastro mevzuatına göre yapılmış sayılır. Bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.

1.19- Daha önce, kadastrosu yapılarak ya da hükmen, kullanıcısı veya muhdesatı belirlenmek suretiyle, tapuya tescil edilmiş yerler ile orman olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılmış olan yerler
kadastroya tabi tutulmayacaktır.

Bu yerlerden orman olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılmış olan yerler 3402 sayılı Kanunun Ek-5 inci maddesine göre işleme tabi tutulur.

Daha önce kadastrosu yapılarak ya da hükmen, kullanıcısı veya muhdesatı belirlenmek suretiyle, tapuya tescil edilmiş yerler ise bu genelgenin (B) maddesindeki açıklamalara göre işlem
yapılır.

1.20- 3303 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınmak suretiyle kadastrosu yapılacak yerlerde; kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce Mahkemelerden
alınacak listelerde yer alan davalardan;

"'Kullanıma/muhdesata" yönelik devam eden davalar hariç. "sınıra veya mülkiyete" yönelik olarak davası devam ettiği tespit edilen (hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyenler dahil)
taşınmazların çalışma kapsamına alınmaması,

"Kullanıma/muhdesaıa' yönelik davası görülmekte olan (hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyenler dahil) taşınmazların ise, kadastro esnasında malik yönüyle Hazine adına,
"kullanım-zilyetlik (şagil)/muhdesaı" yönüyle ise davalı olarak tespitinin yapılması gerekmektedir.

1.21-Daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalı olması nedeniyle malik tespiti yapılmayan ya da gerçek veya tüzel kişiler adına tespit edilen ancak bu tespite karşı açılan davalar
nedeniyle kadastrosu kesinleştirilmeyen veya tapu iptal davası açılan parsellerin mülkiyeti Mahkemece belirleneceğinden, davası devam eden bu parseller şayet bu kapsamda kalıyor ise, dava
sonuçlanıncaya kadar fiili kullanım durumuna göre kadastroya tabi tutulmayacaktır.

2) Kadastrosu Yapılacak Yerlerde Özel Kanunlarına Göre Değerlendirmesi Gereken Alanlarda Uygulama:

 2.1.  Kamu Hizmetine Tahsis Edilen veya Bu Amaçla Kullanılan Yerler; Kadastrosu yapılacak yerler içinde okul ibadet yeri (cami gibi) ve benzeri kamu hizmetine ayrılmış veya bu amaçla kullanılan yerler varsa, bunlar ayrı bir parsel numarası altında sınırlandırılıp, zemindeki vasfı ile Hazine adına tespit ve tescilleri yapılacaktır.

 2.2.  Kamuya Terk Edilmiş Yerler; Bu yerler içinde mevcut dere ve yol gibi kamuya terk edilmiş yerler varsa, bunlar tescile tabi olmadıklarından, paftasında özel işaretiyle gösterilecektir.

 2.3.  Kamu Orta Malı (Mera, Yaylak, Kışlak gibi) Niteliğindeki Yerler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince gönderilen uygulanabilir haritaya ya da çalışmalar sırasında zeminde gösterilen sınırlara göre, kısmen veya tamamen kadastrosu yapılacak yerler içerisinde kaldığı tespit edilen kamu orta malı (mera, yaylak, kışlak gibi) niteliğindeki yerler için, kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın  tamamı/… m2 lik kısmı mera/yaylak/kışlak/umuma ait çayır/harmanyeri/panayır/eyrek/sıvat içinde kalmaktadır:" şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

 2.4.  Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan Yerler; Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı tespit edilen yerlerin kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın tamamı/. ... m2 lik kısmı kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır:" şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

 2.5.  Sahil Şeridi içinde Kalan Yerler; Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen sahil şeridi içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın tamamı; ... m2 lik kısmı sahil şeridi içinde kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

 2.6.  İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Göl ve Barajların Su Toplama Havzasında Kalan Yerler; İçme ve kullanma suyu temin edilen göl ve barajların mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma
alanlarında kalan yerlerin, ilgili kuruluşlarca (DSİ ve Belediye gibi) gönderilecek su toplama havzalarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarını gösterir haritasına göre kısmen veya
tamamen bu sahaların içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın tamamı / ... m2 lik kısmı, .... Gölünün/Barajının su toplama havzasının
mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanları içinde kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

 2.7.  Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Bunların Koruma Alanı İçinde Kalan Yerler; Kadastro çalışmaları sırasında. kısmen veya tamamen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 11 inci maddesi kapsamında zilyetlikle iktisabı yasaklanmış alanların içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanaklarının beyanlar hanesinde, durumuna göre "Taşınmazın ... m2 lik kısmında/tamamında .... Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlığı ve buna ait koruma alanı sınırı bulunmaktadır." ya da "Taşınmazın ... m2 lik kısmı/tamamı birinci/ikinci derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

 2.8.  Orman, 2/ A veya 2/B Alanında Kalan Yerler ;Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen kesinleşmiş orman, 2 / A veya 2/B alanında kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanaklarının beyanlar hanesinde, durumuna göre "Taşınmazın.... m2 lik kısmı/tamamı orman/2/A veya 2/B atanında kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında
gösterilecektir.

 2.9.  imar Planları ile Kamu Hizmetine Ayrılan Yerler;  Kadastro çalışmaları sırasında, imar uygulamaları sonucu kamu hizmetine ayrılmış olan taşınmazlara ait kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın tamamı/ ... m2 lik kısım, imar planıyla ... olarak kamlı hizmetine ayrılan yerde kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2.10. 3402 Sayılı Kanunun 16/C Bendi Kapsamında Olan Yerler ; Kadastro çalışmaları sırasında, 3402 sayılı Kanunun 16/C bendi kapsamında olan yerlerde kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın tamamı/:., m2 lik kısmı .... içinde kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar. sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.


2.11. Herhangi Bir Yolla Hazine Mülkiyetinden Çıkmış Olan Yerler Kadastro çalışmaları sırasında, herhangi bir yolla taşınmazın tamamı Hazine mülkiyetinden çıkmış yerler varsa. bu yerler için bu genelge kapsamında herhangi bir çalışma yapılmayacaktır.

Herhangi bir yolla taşınmazın bir kısmının Hazine mülkiyetinden çıkmış olması durumunda ise, kadastro tutanağının beyanlar hanesinde "Taşınmazın ... m2 lik kısmı Hazinenin mülkiyetinden
çıkmıştır:" şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2.12. İrtifak Hakkı Tesis Edilen veya Tahsisi Yapılmış Olan Yerler; Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen, (151Mayıs/l959 tarihli ve 7269 sayılı: 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı: 12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı: 09.08. 1 983 tarihli ve 2873 sayılı: 22.11.l984tarihli ve 3083 sayılı: 24/Şubat/19884 tarihli ve 2981 sayılı: 9/Ağustos/1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunlar gibi) tahsisi yapılmış veya irtifak hakkı tesis edilmiş sahaların içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanaklarında bu husus açıklanır ve tutanağın beyanlar hanesinde gerekli belirtme yapılır. Bu alanlar. sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2981sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak arsa bedelinin tamamını ödeyerek; tapu tahsis belgesi alınış olan kişiler veya tapu tahsis belgesi almak için yetkili idaresine müracaat eden ancak
işlemleri henüz sonuçlandıramamış olan taşınmazların yüzölçümünün tapu tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen miktardan fazla gelmesi halinde, bu durum kadastro tutanağında açıklanarak .
beyanlar hanesinde belirtilecektir.

3) Çalışma Alanı Sınırı ile İdari Sınır Arasındaki Yerler 3303 sayılı Kanunun 2 nci maddesi "17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hudutları belirlenen ve 5/2/1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" ile hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilindeki taşınmaz mallar, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin, 28/6/1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun, 15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mal mülkiyetinin iktisabına dair hükümleri dahilinde zilvetleri adına tespit ve tescil edilir. 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı
Tezkere-i Samiyye'ye istinaden Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz malların zilyetleri yukarıdaki fıkrada yazılı şartların tahakkuku halinde tescil talep ve dava hakkını haizdirler.

Zilyeltlik müddetinin hesabında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zilyetlik süreleri de dikkate alınır. Tescil ilamlarında ve kadastro tespitlerinde arzın alında bulunan madenlerin Devlete ait olduğu belirtilir.” 3213 sayılı Madeb Kanununun 4 üncü maddesi hükümleri saklıdır."hükmündedir.

Bu itibarla, bu kapsamdaki yerlerde; çalışma alanı sınırı dışında olup, çalışma alanı sınırı ile idari sınır arasında kalan alanlardaki, orman sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak kadastro çalışmalarında yukarıda sözü edilen hükümler esas alınır.

B) Güncelleme Çalışmalarında (Tapu kütüğünde Hazine adına tescilli olup tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde kullanıcı ve/veya muhdesat belirtmesi bulunan parsellerde) izlenecek
Yöntem:

Güncelleme yapılacak yerler; Tapu kütüğünde Hazine adına tescilli olup tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde kullanıcı ve/veya muhdesat belirtmesi bulunan parsellerde bu kere, Maliye Bakanlığının talebi üzerine Merkezce verilecek talimat üzerine ifraz, tevhit, kullanıcı/muhdesat değişikliği yapılacak yerlerdir.

1- Kadastro müdürlüklerince, Maliye Bakanlığının talebine konu yerlerde Merkez'ce verilecek talimat sonrası ek iş programı düzenlemek suretiyle güncelleme çalışmalarına başlanır.

2- Güncelleme çalışmalarına başlanılmadan en az üç gün önce, kullanıcıların/muhdesat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve çalışmalar sırasında hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla kadastro üdürlüklerince muhtarlıklarda ve varsa ilgili belediyede duyuru yapılması sağlanır. Duyuru yapıldığına ilişkin muhtarlıkça ve belediyece düzenlenecek belge dosyasında saklanır.

3- Bu çalışmaları yürütecek ekip, kadastro müdürlüğünce ihtiyaca göre yeterli sayıda görevlendirilecek personel, maliye temsilcisi ve köy/mahalle muhtarından oluşturulur.

4- Güncellemesi yapılacak parseller ve bu parsellere bitişik (orman ve 2/B parselleri ile ilintili olmayan) kadastro parsellerindeki fenni hatalar, güncelleme çalışmalarına başlanılmadan önce 3402 sayılı Kanunun 22-a, Ek-1 veya 41 inci maddesi hükümlerince giderilir.

5- Güncelleme çalışmaları yapılacak yerlerde, tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki kullanıcı/muhdesatlar esas alınacaktır.

6- Teknik mevzuata uygun olan veya uygunluğu sağlanan parsellerde yapılacak güncelleme çalışmaları sırasında, parsellerin daha önce tapuya tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda ifraz/tevhit işlemleri, kullanıcı/muhdesat değişikliği ve tescil/terkin işlemleri yapılır.

Güncelleme çalışmaları sırasında. fiili durumlarına uygun olarak yapılacak ifraz/tevhit işlemlerinde. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının ilgi (f) yazısı ile, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlıkları tarafından talep edilen ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemlerinden herhangi bir ücret. bedel ve gider karşılığı talep edilmeyeceği hususunun -4706 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiğinden bahisle, 3303 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesine göre yapılacak kullanım kadastrosu ve/veya güncelleme çalışmaları esnasında fiili kullanım durumuna göre yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerinden İdaremizce herhangi bir ücret (ifraz masrafları dahil) alınmaması ancak, kullanım durumuna göre yapılması gereken ifraz ve tevhit işlemleri haricinde kullanıcılar ve/veya muhdesat sahipleri (hak sahipleri) tarafından ayrıca (İfraz ve tevhit talebinde bulunulması halinde İdaremizce ücret alınabileceği bildirildiğinden; 3303 sayılı Kanunun Ek- 1inci maddesine göre yapılacak kullanım kadastrosu ve/veya güncelleme çalışmaları esnasında fiili kullanım durumuna göre yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerinden
İdaremizce herhangi bir ücret (ifraz masrafları dahil) alınmaması gerekmektedir. İfraz/tevhit işlemine konu parseller ile tescilli sınırları korunan parsellerdeki kullanıcı/muhdesat değişiklikleri, aşağıdaki 7 nci maddedeki açıklamalara göre yapılır.

7- Bu parsellerin üzerindeki kullanıcı ve muhdesat sahiplerinin kullanımlarını veya muhdesatını üçüncü kişilere devrettiklerini, çalışmalar sırasında bizzat beyan etmeleri (bu durumda, ilgilisinin beyan ve imzasını içeren tutanak düzenlenir ve ekip görevlilerince birlikte imzalanır) veya noterlikte düzenlenen ya da haricen düzenlenip muhtarlıkça tasdik edilen bir belge ile kanıtlanması suretiyle,
İntikal ve taksim durumunda ise, ibraz edilecek veraset belgesi ve noterlikte düzenlenen ya da haricen düzenlenip muhtarlıkça tasdik edilen taksim senedine ya da taksime iştirak eden tüm mirasçıların kadastro tutanağına alınacak beyanlarına göre, Yeni duruma uygun kullanıcı veya muhdesat belirlemesi yapılır.

Güncelleme çalışmaları sırasında, kullanıcı/muhdesat değişiklikleri için, ekli güncelleme tutanağı ve listesi düzenlenir.

Güncellemesi yapılacak olan parsellerin ifraz/tevhit, kullanım/muhdesat değişikliklerinin (bu parsellerin el değiştirmelerinin tapu kütüğünde belirtilen kullanıcısından itibaren ne suretle ve hangi tarihlerde yapıldığı ile 14//1/1999 tarihindeki kullanıcısının hangi tarihten beri kullandığı. üzerindeki muhtesatın cinsinin ne olduğu. hangi tarihte ihdas edildiği. değişiklik varsa değişliğin hangi tarihle meydana geldiği) tespit edilerek, güncelleme tutanağında mutlaka etraflıca açıklanması (herhangi bir tereddüte meydan verilmeyecek şekilde net ve açık olarak yazılması), Mülga 4479 sayılı Kanunun 1 İnci maddesiyle 3303 sayılı Kanuna eklenen EK 1 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda: 19.6.1986 tarihinden önce kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz malların mülkiyetleri. Kadastro tutanağı. kadastro komisyon kararı veya mahkeme ilamında gösterilen zilyetleri veya bunların kanuni ya da akdi haleflerine 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde
belirlenen miktarları aşmamak kaydıyla ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden devredilmesi” öngörüldüğünden;
Kadastro Müdürlüğünce ilgili mahalli maliye kuruluşundan bir yazı ile, 4479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 14/11/1999 tarihinden sonra idarelerince devri yapılan parsellerin bulunup bulunmadığı. bulunması halinde bu parsellerin köy/mahalle bazında ili, ilçesi, köyü/mahallesi, ada/parsel numarası, yüzölçümü, devredilen kişinin nüfus bilgilerinin gönderilmesi istenecek ve bu kapsamda yapılacak güncelleme çalışmaları sırasında 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen miktarların (sulu 40 dönüm/kuru 100 dönüm) tespitinde bu bilgiler de dikkate alınacaktır.
Güncelleme suretiyle 14/11/1999 tarihindeki kullanıcısı/muhdesatı belirlenen taşınmazların yüzölçümlerinin (tek parsel veya çalışma alanı itibariyle birden fazla parselde toplamda), 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen miktarları (sulu 40 dönüm/kuru 100 dönüm) aşması halinde, aşan kısmının/kısımlarının ilgilerinin göstereceği taraftan, yoksa uygun olan taraftan kesilerek bu kısım/kısımlar için kullanıcı belirtmesi yapılmayacaktır.

Güncellemesi yapılacak olan birimlerde, ifraz/tevhit, kullanım/muhdesat değişikliklerinin 14/11/1999 tarihi itibariyle olmak üzere (bu tarihten sonraki değişiklikler dikkate alınmaksızın) kadastro üdürlüğünce düzenlenecek güncelleme listelerinde gösterilerek listelerin, tescil edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Tapu Müdürlüğünce maliye idaresine (illerde Defterdarlığa, ilçelerde ise Malmüdürlüğüne) gönderilmesi gerekmektedir.

8- Güncelleme çalışmaları sırasında. aynı parsel üzerinde birden fazla muhdesat niteliğinde bina bulunduğunun tespiti durumunda, yatay muhdesatlarda harf verilmek suretiyle, dikey muhdesatlarda ise bağımsız bölüm numarası yazılmak suretiyle muhdesat sahipleri, güncelleme sonucu düzenlenecek listede gösterilir.

9- Güncelleme çalışmaları sırasında, daha önce tespit edilen ve kayıtlı olan kullanıcısının kayıttan çıkarılma talebinde bulunması durumunda, kimlik tespiti yapıldıktan sonra ilgilisinin beyan ve imzasını içeren tutanak düzenlenir ve bu tutanak ekip görevlilerince de imzalanır. Düzenlenecek listede halen kullanıcısının bulunmadığı yazılır ve tapu kütüğündeki kullanıcı ismi terkin edilir.

10- Daha önce imar uygulamasına tabi tutulmuş ve tescili yapılmış olan Hazineye ait parsellerin dış sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan imar parseli bütünlüğü bozulmaksızın kullanıcı/muhdesat değişikliği güncelleme suretiyle yapılır.

11- Güncelleme çalışmaları sırasında, tapuda kayıtlı muhdesat dışında zeminde başkaca muhdesat tesis edilmiş olduğunun tespiti durumunda, bu muhdesat güncelleme ile değil, bu genelgenin (A) maddesindeki açıklamalar doğrultusunda kadastro işlemine tabi tutulmak suretiyle tespit edilir.

12- Bu alanlarda, daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında, kullanıcıları ve muhdesat sahipleri belirlenerek tapu sicilinin beyanlar hanesinde yazılmış bulunan Hazineye ait parsellerden,
bu çalışmalar sırasında ifraz/tevhit işlemi ve kullanıcı/muhdesat değişikliği yapılan parseller için bu bilgileri içeren liste (güncelleme listesi) düzenlenir. Kullancı/muhdcsat değişikliği bulunmadığı tespit edilen parseller, düzenlenecek (Ek-2) listede aynen gösterilir, listenin düşünceler sütununa "Değişiklik bulunmamaktadır' ibaresi yazılır.

13- Kullanıcıları ve muhdcsat sahiplerini belirleme amacıyla düzenlenen liste, kadastro müdürlüğü görevlileriyle birlikte maliye temsilcisi ve muhtar tarafından imzalanır. Hazırlanan belgeler, ifraz haritaları, ilgili diğer belgeler ve yapılacak kontrol sonrası düzenlenecek tescil bildirimi (beyanname) ile birlikte gerekli tescil/terkin işlemlerinin yapılması için bir yazı ekinde tapu müdürlüğüne gönderilir.
İfraz işlemi yapılan taşınmazların tapu kütüğüne tescili sırasında da, aynı yevmiye ile kadastro müdürlüğünden gelen kullanıcı ve muhdesat listesine göre kullanıcı ve muhdesat belirtmesi yapılır. Değişiklik olmayan Hazine parselleri için tapu kütüğü üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve tescilleri aynen korunur.

14- Tescil işlemleri sonucunda düzenlenecek tapu senetleri ve kullanıcı ile muhdesat sahiplerini gösterir liste, birim bazında mahalli maliye kuruluşuna gönderilir.

15- Bu çalışmalar tamamlanarak tapuda gerekli tescil/terkin ve belirtme işlemleri yapıldıktan sonra, kullanıcı veya muhdesatların devrine yönelik tapu ve kadastro müdürlüklerine yapılacak
talepler karşılanmaz.

16- Bu genelgede hüküm bulunmayan hallerde, ilgi (a) genelge ve ilgi (d) duyuruda yer esaslar kıyasen uygulanır. Tereddüt halinde Merkezden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır.

ilgi (e) genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve bildirişe göre uygulamaya yön verilmesini rica ederim.

Müsteşar