• Mevzuat
  • Genelgeler
  • YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN ASKERİ BÖLGELERDE TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ

 

  

                                                                                                                    GENELGE NO: 2017/4

     

Konu :  2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamındaki Sorgulamalar

İlgi:  a) 05.05.2011 tarihli Askeri Yasak Bölgeler,Askeri Güvenlik Bölgeleri ile stratejik Bölgelerin                               

            Tespitine ilişkin İş Birliği Mutabakatı.

       b) Genelkurmay Başkanlığının 31.03.2015 tarih ve 26702250-3270-46669-15/HrK. P1 .D.AGHHŞ(8) 31615025 sayılı yazıları.

       c) Genelkurmay Başkanlığının 13.02.2017 tarih 26702250-3270-19562-17/HrK. P1.D..AGHHŞ(8) sayılı yazıları.

       d)Genelkurmay Başkanlığının 13.02.2017 tarih 26702250-31615868 sayılı yazıları.

 

        Bilindiği üzere 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenen askeri yasak bölgeler ile askeri güvenlik bölgelerinde yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mülkiyeti edinimleri mümkün olmamakla birlikte aynı kanunun 20/a maddesi gereği oluşturulan özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri için taşınmazın bulunduğu yerin bağlı olduğu valilik bünyesinde Tapu Kanununun 36 ncı maddesi gereği oluşturulmuş olan komisyonun izni gerekmektedir.Askeri yasak bölgeler ile askeri güvenli bölgeleri halihazırda tapu siciline işlenmemiş olduğundan yabancı gerçek kişi edinim talepleri sırasında Tapu Müdürlüklerimizce Genelkurmay Başkanlığınca edinilecek taşınmazın bulunduğu yer esas alınarak belirlenmiş olan komutanlıklarla taşınmazın anılan bölgelerde kalıp kalmadığına ilişkin yazışma yapılmakta, sonucuna göre de işlemler değerlendirilmektedir.Bu kez Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan ilgi (a )mutabakat kapsamındaki tespit çalışmaları çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığının, ilgi (c)’de kayıtlı yazıları ile ilgi (b) yazılarında belirtilmiş olan illerde, yabancıların taşınmaz edinimlerine ilişkin işlemlerin askeri makamlara sorulmaksızın gerçekleştirilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.

         Bu kapsamda;

         Ekli listede yer alan illerimizde, yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinim taleplerinin taşınmazın askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi içerisinde kalıp kalmadığına ilişkin ilgili komutanlıklarla yazışma yapılmaksızın, 2012/12 sayılı Genelgemizde belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak, tapu müdürlüklerince doğrudan karşılanması,

          Öte yandan edinime konu taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde askeri yasak veya güvenlik bölgesine ilişkin belirtme bulunması halinde konunun, söz konusu belirtmeye ilişkin evrakı müsbite örnekleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüze (Yabancı İşler Daire Başkanlığına) intikal ettirilerek verilecek talimata göre işlemlere yön verilmesi,

Bu kapsam dışında olmakla birlikte;

          Tapu kütüğü beyanlar hanesinde “Özel güvenlik Bölgesidir” belirtmesi bulunan taşınmaz mallara ilişkin edinim taleplerinde 27.01.2015 tarihli ve 23048 sayılı Talimatımızda da belirtildiği üzere talep konusu edinimin uygun görülüp görülmediği hususunun valilik il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinden sorularak verilecek cevaba göre işlemlerin yönlendirilmesi,

           Bunun yanı sıra 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesi gereği Bakanlar Kurulunca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gerekçeli teklifleri doğrultusunda alınan ve yine Bakanlar Kurulunun, 25.06.2012 tarih ve 2012/3504 sayılı Kararı ile uygulanmasına devam edilen, muhtelif kararları sonucu beyanlar hanesine işlenmiş “yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan içerisinde kalmaktadır.” Yönünde belirtme bulunan taşınmazlara yönelik yabancı edinim taleplerinin ise (Bu alanda yer alan taşınmazların yabancı gerçek ya da tüzel kişilerce edinimi mümkün bulunmadığından) tapu müdürlüklerince doğrudan reddedilmesi,

Gerekmektedir.


Perof.Dr.Mustafa Öztürk
Müsteşar
Bakan a.

2565 Sayılı Kanun kapsamında sorgulama yapılmayacak iller;

  1-Adıyaman

  2-Aksaray

  3-Aydın(Dilek Yarımadası Hariç)

  4-Çankırı

  5-Çorum

  6-Isparta

  7-Kahramanmaraş

  8-Karabük

  9-Kastamonu

10-Kırşehir

11-Nevşehir

12-Niğde

13-Samsun

14-Sinop

15-Uşak

16-Yozgat 

2565 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SORGULAMA YAPILMAYACAK İLLER  (23.10.2017 tarih 2017/2339157 sayılı Talimatı ile İLAVE İLLER)

1-Artvin (Hopa Şavşat Borçka Hariç)
2-Bayburt
3-Bingöl
4-Burdur
5-Düzce
6-Elaziğ
7-Erzincan
8-Giresun
9-Gümüşhane
10-Kirikkale
11-Ordu (Perşembe Hariç)
12-Osmaniye (Merkez ve Toprakkale Hariç)
13-Rize (Pazar Hariç)
14-Sakarya
15-Sivas
16-Tokat