Tarih: 18/08/2017

Konu: Yurtdışına Gönderilecek Tebligatlar                                                                          GENELGE    2017/.5 

 

ilgi: a) Tapu Dairesi Başkanlığının 03.03.2009 tarihli ve 2009/6 sayılı Genelgesi.
b) 16.01.2012 tarih ve 201211 sayılı Genelge.
c) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 10.09.2015 tarihli ve 7680 1 sayılı Talimatı.
d) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 293055 sayılı Talimatı.
e) Kadastro Dairesi Başkanlığının 13.03.2017 tarihli ve 584763 sayılı yazısı.
f) Tapu Dairesi Başkanlığının 31.03.2017 tarihli ve 743819 sayılı yazısı.
g) Adalet Bakanlığının Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken
Usul ve Esaslara Dair Tebliği
h) Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve
12014346 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere ilgi (d) talimat ile tapu ve kadastro müdürlüklerimizce yapılan işlemlerle ilgili yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere tebligat yapılması gerektiğinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan tebligat evraklarının bölge müdürlüklerince doğrudan dış temsilciliklerimize gönderilmesi, bu konu dışında kalan diğer tüm tebligat evrakların ise konusuna göre ilgili daire başkanlığına gönderilmesi gerektiği bildirilmişti.

Ancak ilgili daire başkanlığının tespiti hususunda müdürlüklerimizce tereddüde düşüldüğü, sıklıkla yapılan yanlış yazışmalar sonucu kırtasiyeciliğe sebep olunduğu ve sürecin uzadığı gözlemlenmiştir.

Bu kez uygulamada yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerince yürütülen tüm yurtdışı tebligat işlemlerinin Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca tek elden yürütülmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda yurtdışına gönderilecek tebligatlarda;


1. Tebligatı Yapacak Birim;

a) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yurtdışına gönderilecek tebligatlar söz konusu olduğunda mevcut uygulamaya devam edilerek, tapu müdürlüklerimizce eksiksiz bir şekilde hazırlanan evrakların bağlı olunan bölge müdürlüğüne gönderilmesi, bölge müdürlüklerince ilgilisi yabancı uyruklu veya mavi kartlı ise gerekli evrakların çevirisi de yaptırıldıktan sonra doğrudan yetkili yurtdışı temsilciliğine (büyükelçilik/ başkonsolosluklara) iletilmesi gerekmektedir.

b) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan diğer tüm konulara ilişkin tebligatların ise; tapu ve kadastro müdürlüklerimizce (2009/6 sayılı genelge kapsamında Tapu Dairesi Başkanlığına gönderilen tebligatlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesi kapsamında Kadastro Dairesi Başkanlığına gönderilen tebligatlar dahil olmak üzere) eksiksiz bir şekilde hazırlanarak bağlı olunan bölge müdürlüğüne gönderilmesi ve bölge müdürlüklerince kontrolü sağlanarak varsa eksikliklerin tamamlatılması sonrasında Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. (2009/6 sayılı Genelge hükümlerince tebligat masraflarının ilgilisince karşılanması gerektiğinden, ilgilisi yabancı uyruklu veya mavi kartlı ise tebliğ evraklarının çevirisinin yaptırılmasının sağlanması ve sonrasında evrakların bölge müdürlüğü aracılığı ile Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, bunun dışında anan başkanlığa gönderilecek tebligatlarda ilgilisi yabancı uyruklu veya mavi kartlı ise çevirisi anılan başkanlıkça yapılacağından çeviri yapılmaksızın evrakların gönderilmesi gerekmektedir.)

2. Tebligat Yapılacak Kişi;

a) Türk vatandaşı ise; Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlarda 7201 sayılı Tebligat Kanununun "Siyası Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat" başlıklı 25/a maddesi esas alınacak olup, evrakın Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 38,39 ve 43 üncü maddelerine uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, tebligat yapılacak olan kişinin dosyasındaki veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden yapılacak sorgulamada ulaşılacak tam adres bilgisinin, nüfus kayıt örneğinin, tebliğ yazısı (ve varsa eklerinin) ile tebliğ mazbatalı zarfın mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

b) Yabancı ülke uyruğunda bulunuyor ise (yabancı uyruklu kişiler ve mavi kartlılar); Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları dışında kalan kişilere (yabancı uyruklu kişiler ve mavi kartlılar) tebligat yapılması gerektiğinde ilgi (h) yazı gereğince Tebligat Kanununun 25. maddesi (25/a dışındaki hükümleri) esas alınacak olup tebligat evrakının, ilgi (c) talimatta belirtilen formlar (184 numaralı form, Antrag formu gibi) eklenmeksizin, sadece kişiye tebliğ edilecek yazı ve eklerinin, gönderileceği ülkenin dilinde veya anlaşmalarla belirlenen dile yapılmış çevirisi ile birlikte birer nüsha halinde hazırlanarak, tebligatın gönderileceği ülkenin Büyükelçiliğine iletilmesi gerekmektedir(Tebligat evraklarını Büyükelçiliklere iletecek makam tebligatın konusu uyarınca bölge müdürlükleri veya Yabancı İşler Dairesi
Başkanlığıdır) .

Burada ayrıca mavi kart sahiplerinin yabancı ülke vatandaşı olduğu hususunun ve bu kişilere yapılacak tebligat işlemlerinin yabancı uyruklu kişilere uygulanan usulde yapılması gerektiğinin gözden kaçırılmaması önem arz etmektedir.

3. Tebligat Masrafları:

Tebligat masraflarının ilgilisince karşılanması hususu sadece Genel Müdürlüğümüzün 2009/6 sayılı Genelgesi kapsamındaki tebligatlar için söz konusudur. Buna göre tebligatın gönderileceği ülkeye göre ilgi (g) de kayıtlı Tebliğ'de belirlenen posta giderinin ilgilisince Maliye Bakanlığı'nın "muhtelif gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna ilişkin makbuz örneğinin tebligat evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğ gereği, tebligat evraklarına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesine dikkat edilmelidir. Bu şekilde hazırlanan evrakın bağlı olunan bölge müdürlüğü aracılığı ile Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca tebligat yapılacak kişi yabancı ülke vatandaşı (mavi kartlı veya yabancı uyruklu) ise gerekli evrakların çeviri masraflarının da ilgilisince karşılanması sağlanmalıdır.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 39. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" her takvim yılı başında Resmi Gazetede yayımlandığından, posta giderinin her yıl belirlenen tutarlara göre yatırılması sağlanmalıdır (2017 yılı için 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ektedir).


2009/6 sayılı Genelge kapsamı dışında kalan tebligat masraflarının ilgilisince karşılanması  zorunluluğu bulunmadığından ve çeviri işlemleri Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca yapılacağından tebligat evraklarının (çeviri evrakı, pul vs. eklenmeksizin) bağlı olunan bölge müdürlüğü aracılığı ile Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına (bölge müdürlüklerince doğrudan yurtdışına gönderilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki tebligatlar hariç) gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

İlgi (a) da kayıtlı Genelgenin İntikal başlığı altındaki 4. maddesinin (a) bendinin 3. alt bendinde yer alan  '' Mirasçılardan birinin veya birkaçının yurtdışında bulunması veya yabancı uyruklu olması halinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılacaktır. Bu durumdaki kişilerle ilgili talepler Genel Müdürlüğümüz Tapu Dairesi Başkanlığı'na belgeleriyle birlikte intikal ettirilerek tebligat iş/emleri gerçekleştirilecektir. '' 

İlgi (b) de kayıtlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Genelgenin altıncı bölüm (Kadastro Dairesi Başkanlığı) başlığı altındaki 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Kadastroya ilişkin olarak ilgililerine yapılması talep edile Li yurtdışı tebligat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak",

Aynı Genelgenin sekizinci bölüm (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı) başlığı altındaki 38 inci maddesinin (e) bendinde yer alan "(Mirasın intikali işlemleri hariç)" ifadesi genelge metinlerinden çıkarılmış,

İlgi (c) ve (d) talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve konu hakkında bölgenize bağlı tüm birimlerin bilgilendirilerek uygulamanın gerekli hassasiyet sağlanarak yönlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 


Mustafa Öztürk
Musteşar