Tarih : 24.08.2017 

Konu : Mimari Projelerin Elektronik Ortamda
Alınması Hk.
                                                                                       GENELGE: 2017/6 

 


Özellikle konut sektörünü doğrudan etkileyen kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde esas alınan mimari projelerin, belediye ve yetkili kurumlarca tapu müdürlüklerine güvenli elektronik ortamda kırtasiyecilikten uzak ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını temin etmek ve Anılan projelerin elektronik ortamda saklanarak sektör temsilcileri ile paylaşılması önem arz etmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 997 nci maddesinde "Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. Tapu sicili. tapu kütüğü ve kat mülkiyet; kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile planlardan oluşur. Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir. Tapu Sicili Tüzüğünün "Tapu sicilinin unsurları" başlıklı 7 nci maddesi ile de "(1) Tapu sicili, aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur:(2) Ana siciller: a) Tapu kütüğü. b) Kat mülkiyeti kütüğü. c) Yevmiye defteri. ç) Resmi belgeler (resmi senet. mahkeme kararı ve diğerleri), d) Plan (3) Yardımcı siciller: a) Azil/er sicili, b) Düzeltmeler sicili, c) Kamu orta malları sicili. ç) Tapu envanter defteri. " şeklindeki düzenleme ile Plan(mimari proje) ana siciller arasında sayılmıştır.

Ayrıca, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun "Düzenleme görev ve yetkisi, yetki alınarak tapu işlemi yapılması" başlıklı 9 uncu maddesi dördüncü fıkrasında "Genel Müdürlük. sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir." hükmü getirilerek İdaremize, sicillerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin karar verme yetkisi tanınmıştır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12. maddesi gereğince kat mülkiyeti tesis edilmesi için "kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölüm/erin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari projenin" diğer belgelerle birlikte tapu müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Başlatılan uygulama ile; müellifi mimar tarafından hazırlanan mimari projenin yetkili idarelerce maliklerin imzalan alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz tarafından ekli kılavuzda belirlenen standartlara uygun şekilde taranarak güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilmesi öngörülmektedir. Ayrıca mimari projelerdeki düzeltme ve değişiklikler de ilgili idareler tarafından aynı yöntemle elektronik ortamda gönderilecek, oluşturulacak dijital arşiv ilgilileri ve sektörle elektronik ortamda paylaşılacaktır. Benzer uygulama afet riski altında bulunan alanlarda uygulanmakta olup, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 27.10.2016 tarih ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 8 inci maddesinin onüçüncü fıkrasında "..... Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır ... " ifadelerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 10. Kalkınma Planının (2014-2018) 401, 403 ve 410. maddelerinde de kamu yönetimindeki elektronik altyapının kurulması ve işletilmesine yönelik olarak etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dahil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak. çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütün/eşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması, e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacağı. ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edileceği; mahalli idareler de dahil olmak üzere. kamuda ortak uygulama/arın yaygınlaştırılacağı. hu kapsamda MERSİS. TAKBİS, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS). EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verileceği, kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürüleceği, katma değerli yeni hizmetlerin üretimi amacıyla ticari değeri olan veriler başla olmak üzere kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımı sağlanacağı şeklinde ifade edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 02.07.2013 tarih ve 1041 sayılı karar ile söz konusu plan onaylanmıştır. Bu kapsamda; 10. Kalkınma Planında belirtilen e-Devlet uygulamalarına ilişkin tüm alanlarda bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltma çalışmaları kapsamında Bakanlığımızın görev alanlarında yer alan tapu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunumunu sağlayan pek çok proje de hayata geçirilmektedir.

Yukarıda açıklanan yasal durum ve gerekçeler kapsamında;
1- Kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerine esas olan mimari projelerin belediyeler veya diğer yetkili kurumlar tarafından, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen özellikleri taşıyacak şekilde düzenlenerek, maliklerin imzası alındıktan ve ekli kılavuzda belirlenen standartlara uygun şekilde tarandıktan sonra güvenli elektronik  ortamda tapu müdürlüklerine gönderilmesi,
2- Konuya ilişkin https://mimariproje.tkgm.gov.tr adresi üzerinden web uygulaması kullanılmaya başlanmış olup, belediyeler ve yetkili diğer kurumların ekli kılavuz kapsamında 31/12/2017 tarihine kadar söz konusu uygulamaya geçiş için gerekli işlemleri tamamlaması hususunda,

Bilgi ve gereğini, Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm birimler ile belediye ve yetkili diğer kurumlara konunun duyurulmasını rica ederim.

Bakan

EK: Mimari Proje Kullanım Kılavuzu (10 Sayfa)